Koteloidut letkukelat

Faicom 883
10…15m, 1/4″…1/2″

Faicom MGP
12m, 3/8″

Faicom MNP
12m, 5/16″